شورای سیاستگذاری/organizers چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت پیمان ولی پوردکتری تخصصی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر- رئیس شورا


دکتری تخصصی معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مهرداد متانی دکتری تخصصی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر علمی


رضا رنجبر کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر اجرایی
alt
رضا مکنون دکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


منوچهر شیبانی اصل دکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


علی عباس زاده سوری  دکتری تخصصی مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


مبین افضلی راد دکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی عمران

مسگران کریمی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

علیرضا حسین پوردکتری تخصصی
رئیس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مسعود اصغری دکتری تخصصی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

حبیب اسماعیل زاده رستمدانشجوی دکتری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائم‌شهر

علیرضا داداش زاده دکتری تخصصی
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

یوسف قلی پور کنعانی دکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
مهدی میانسری دکتری تخصصی مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
عبدالرضا سروقد مقدم دکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
alt
مهنوش سمسار کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
عباس اکبرپور نیک قلب دکتری تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
مهدی محرمی شام اسبی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
بابک کاظمیان کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
فرشید جوادی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
صادقی اشکوری کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
محمود حسینی دکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله


 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: bmmc@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه :

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله  : 


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 


تاریخ برگزاری همایش:    12 و 13 اسفند 1399

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی