کمیته اجرایی / Organization Committee چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولیپور
دکتری تخصصی رئیس همایش و رئیس شورای سیاستگذاری
alt
- دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - تهران

مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
دیبر علمی - رئیس کمیته داوری و ارزیابی

 رضا رنجبر کارشناسی ارشد دبیر اجرایی

علی عباس زاده سوری
دکتری تخصصی
رئیس کمیته تشریفات، مدعوین و سخنرانان

مهرداد متانی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و اسکان
alt
منوش سمسار
کارشناس ارشد
دبیر کمیته مالی - تهران

علیرضا حسین پور کاسگر
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مراسم و امور جانبی

مونا مسگران کریمی کارشناس ارشد
رئیس کمیته دانشجویی و امور فرهنگی
alt
علیرضا محمود پور کارشناس ارشد
رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی

یاسر رمضان پوردانشجوی دکتری
رئیس کمیته انتشارات(مقالات، کتاب و مجله)

مبین افضلی راد دکتری تخصصی رئیس کمیته ثبت نام و کارگاه ها
alt
زمانی کارشناس ارشد رئیس کمیته اسکان و پذیرایی
alt
فاطمه ناظریاندکتری تخصصیرئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
alt
علی عبدی
کارشناس ارشد
رئیس کمیته انتظامات

حبیب اسماعیل زاده رستم
دانشجوی دکتری
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – قائمشهر
alt
عباس اکبرپور نیک قلب
 دکتری تخصصی
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – تهران