راهنمای ارسال مقالهثبت نام / Registrationارسال مقاله / Paper Submissionشرکت درهمایششرکت در کارگاه های علمی


محورهای کنفرانس


1. مدیریت و استراتژی های نگهداشت ساختمان ها 

2. بهینه سازی مدیریت ریسک و قابلیت اعتماد عملیات نگهداشت ساختمان

3.بازرسی فنی، پایش وضعیت عملکرد ساختمان ها با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات کنفرانس


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولی پور

دکتری تخصصی
رئیس دانشگاه- رئیس همایش

-

دکتری تخصصی
معاونت علمی - دبیر شورای سیاست گذاری

مرتضی رعیتی

دکتری تخصصی
دبیر علمی همایش

مهندس رضا رنجبر کارشناسی ارشد دبیر اجرایی همایش

علی عباس زاده سوریدکتری تخصصی
مدیر خدمات پژوهشی


پوستر همایش

برگزار کنندگان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
با مجوز شماره --- مورخ ---

با همکاری


حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت پیمان ولی پوردکتری تخصصی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر- رئیس شورا


دکتری تخصصی معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مهرداد متانیدکتری تخصصیمعاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر علمی


رضا رنجبر کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر اجرایی

رضا مکنوندکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


منوچهر شیبانی اصلدکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


علی عباس زاده سوری  دکتری تخصصی مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


مبین افضلی راددکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی عمران


مسگران کریمیکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

علیرضا حسین پوردکتری تخصصی
رئیس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مسعود اصغریدکتری تخصصی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


حبیب اسماعیل زاده رستمدانشجوی دکتری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائم‌شهر

علیرضا داداش زادهدکتری تخصصی
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

یوسف قلی پور کنعانیدکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مهرداد متانیدکتری تخصصی
عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مهدی میانسریدکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

عبدالرضا سروقد مقدمدکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهنوش سمسارکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

عباس اکبرپور نیک قلبدکتری تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مهدی محرمی شام اسبیکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

بابک کاظمیانکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

فرشید جوادیکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

صادقی اشکوریکارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

محمود حسینیدکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولیپور
دکتری تخصصیرئیس همایش و رئیس شورای سیاستگذاری

-دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - تهران

مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
دیبر علمی - رئیس کمیته داوری و ارزیابی

 رضا رنجبرکارشناسی ارشددبیر اجرایی

علی عباس زاده سوری
دکتری تخصصی
رئیس کمیته تشریفات، مدعوین و سخنرانان

مهرداد متانی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و اسکان

منوش سمسار
کارشناس ارشد
دبیر کمیته مالی - تهران

علیرضا حسین پور کاسگر
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مراسم و امور جانبی

مونا مسگران کریمیکارشناس ارشد
رئیس کمیته دانشجویی و امور فرهنگی

علیرضا محمود پور کارشناس ارشد
رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی

یاسر رمضان پوردانشجوی دکتری
رئیس کمیته انتشارات(مقالات، کتاب و مجله)

مبین افضلی راددکتری تخصصیرئیس کمیته ثبت نام و کارگاه ها

زمانیکارشناس ارشدرئیس کمیته اسکان و پذیرایی

فاطمه ناظریاندکتری تخصصیرئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

علی عبدی
کارشناس ارشد
رئیس کمیته انتظامات

حبیب اسماعیل زاده رستم
دانشجوی دکتری
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – قائمشهر

عباس اکبرپور نیک قلب
 دکتری تخصصی
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – تهراننام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
رضا مکنون استاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 محمد شکرچی زادهاستاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه تهران

مجید عمیدپور
استاد
کتری تخصصی- مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسید

رضا توکلی مقدم
استاد
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه تهران

حمید ابهری
استاد
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه مازندران
alt
 عبدالرضا سروقد مقدم دانشیار دکتری تخصصی- سازه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
alt
 محمود حسینی دانشیار
دکتری تخصصی- سازهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

نیک منش جوادیان
دانشیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علوم و فنون

تورج مجیبی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

سیدعلی نبوی چاشمی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
alt عباس اکبرپور نیک قلب استادیار دکتری تخصصی- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
مرتضی رعیتی دماوندی استادیار دکتری تخصصی - سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - دبیر علمی همایش

 مبین افضلی راداستادیار
دکتری تخصصی- ژئوتکنیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

 سیروس غلام‌پور دهرکیاستادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مائده صادق پور حاجیاستادیار
دکتری تخصصی- محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

قاسم جلالی
استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

پیمان همامیاستادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه خوارزمی

حمیدرضا ربیعی فراستادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرشیدرضاحقیقی
استادیار
دکترای تخصصی- ترافیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حیدر دشتی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

محمدجواد طاهری
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
موسسه آموزش عالی پردیسان فریدون کنار

مهرداد مسعودنژاد
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه غیر انتفاعی شمال

محمد حسین صبحیه
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تربیت مدرس

مهدی رضائی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تهران

عماد الدین محمدی گل افشانی
استادیاردکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

علیرضا چاله کاهی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه

مهدی میان سری
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مرتضی میان سری
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بهرام قربانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

میر مجید اتقانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه پیام نور بابل

یوسف قلی پور کنعانی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

محبوبه صادق پور
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مصطفی حاجی آقایی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علم و فناوری

محمد رضا باقرزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مهردادمتانی
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

رحمت اله علیزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علیرضاداداش زاده
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

کارن روحانی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

علی بابایی مهر
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

صابر حبیبی سوادکوهی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

شهلا محمودیپزشکدکتری پزشکیمعاون مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و رئیس اداره سلامت و تندرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سعید بختیاری
-دکتری مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

رضا رنجبرجورجاده
مربی
کارشناس ارشد عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
-دکتری مدیریت و اقتصاد موسسات عمومی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

سارا اشرف کاشانی
-دکتری حقوق- وکیل دادگستری
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

مونا مسگران کریمی
-کارشناس ارشد مدیریت اجرائی- مهندسی مکانیک
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

سیدمحمد انجام
-کارشناس ارشد حقوق- وکیل دادگستری
موسسه حقوقی دادگران تمدن ایرانیان

ایرج فصیحی
-کارشناس ارشد برق
مهندس مشاور

زهرا شریفی اسدی-کارشناس ارشد HSEمرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیرنام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt

استادیار
دکتری تخصصی
دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: bmmc@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه :

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله  : 


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 


تاریخ برگزاری همایش:    29 و 30 مهر 1399

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی